Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W dniu 2 września 2020 r. odbyła się doroczna sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej
kadencji 2016-2020.
W trakcie posiedzenia, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Józefa Janowskiego z funkcji Przewodniczącego, funkcję tę objęła Pani Teresa Glińska. Pan Janowski, który kierował pracami Rady przez wszystkie dotychczasowe kadencje, pozostanie jej Honorowym Przewodniczącym. Grono Radnych zostało uzupełnione przez dwóch nowych członków: p. Tomasza Pełczyńskiego oraz p. Marcina Wałdowskiego. Zastąpili oni wieloletnich Radnych Panów Zygfryda Kunatha i Bogusława Perczaka, którzy w ostatnich miesiącach odeszli do wieczności.
Wśród innych omawianych kwestii znalazła się informacja o funkcjonowaniu ogniska wychowawczego. Rada przyjęła do wiadomości decyzję Księdza Proboszcza i Kierownictwa placówki o zakończeniu jego funkcjonowania z dniem 31 grudnia 2020 r. wskutek zaistniałych zmian w zakresie społecznych potrzeb odnoszących się do tego typu placówek.
Podsumowana została działalność parafii w trudnym czasie ograniczeń związanych z wystąpieniem epidemii Covid-19, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na kwestie duszpasterskie, ale także sytuację finansową parafii.
W porządku obrad znalazło się także omówienie planu wizytacji pasterskiej ks. bp. Wiesława Śmigla, która odbędzie się w dniu 13 października br.
Ksiądz Proboszcz przedstawił także Członkom Rady informację o stanie technicznym kościoła na podstawie zamówionej ekspertyzy, której celem było wyeliminowanie ewentualnego ryzyka związanego z dalszym funkcjonowaniem budynku kościoła parafialnego.
Kolejna sesja zwyczajna Rady Parafialnej została zaplanowana na wrzesień 2021 r.
Piotr Józefiak