SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

Chrzest święty w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu udzielany jest:

w I niedzielę m-ca o godz. 12:30
w III sobotę m-ca o godz. 17:00

W tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do biura parafialnego z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
W przededniu sakramentów dla rodziców i chrzestnych odbywa się katecheza chrzcielna.
Rodzice chrzestni musza przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzysta parafie. świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.
W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością, aby złożyć podpisy w księdze chrztów.
Należy przynieść świece chrzcielna oraz białą szatę (rzeczy te można nabyć w sklepiku .
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznice Chrztu św.
Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mięć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijañskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestna, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
Ukoñczył 16 lat, chyba, ze biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, ze słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji, jaka ma pełnić;
Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
Nie jest ojcem lub matka przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.