male logo2

 

PARAFIALNE OGNISKO WYCHOWAWCZE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1998 – 2020

m torunWytyczne w zakresie form promocji 2

Inicjatywa powstania Ogniska

Ognisko Wychowawcze zostało założone przez Parafię p.w. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu 1 września 1998 roku, wpisując się do ewidencji placówek niepublicznych ówczesnego Kuratora Oświaty w Toruniu. Decyzją Prezydenta Miasta Torunia otrzymało zezwolenie prowadzenia swojej działalności na czas nieokreślony. Zlokalizowane jest w pomieszczeniach Ośrodka Parafialnego „Samarytanin”. W okresie roku szkolnego pracuje od poniedziałkudo piątku w godzinach od 14.00 do 18.00, a podczas wakacji i ferii szkolnych w odpowiednio dostosowanym czasie i miejscu.
Placówka organizuje dla 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej czynności opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, turystyczne, socjoterapeutyczne i profilaktyczne. Wszyscy uczestnicy zajęć i zabaw otrzymują codziennie posiłek, są też objęci ubezpieczeniem NNW.
Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach jest całkowicie nieodpłatne i odbywa się za pisemną zgodą rodziców.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówka posiada Statut i Regulamin organizacyjny zaopiniowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zatwierdzony przez księdza Proboszcza Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Toruniu – dokumenty określają cele, zadania, organizację pracy oraz specyfikę i zakres działań.

Działania podejmowane przez placówkę obejmują:
• tworzenie zaplecza do zajęć edukacyjnych przez gromadzenie pomocy dydaktycznych, zakup wydawnictw szkolnych i encyklopedycznych, słowników, lektur, edukacyjnych programów komputerowych;
• zaopatrywanie dzieci i młodzieży w zeszyty, materiały i przybory szkolne na miarę stwierdzonych potrzeb;
• przygotowywanie paczek żywnościowych z okazji świąt;
• udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce podczas odrabiania zadań domowych i wykonywania projektów szkolnych, szczególnie z języka angielskiego i matematyki;
• organizowanie i prowadzenie, przez kadrę pedagogiczną placówki warsztatów socjoterapeutycznych profilaktycznych, psychoterapeutycznych;
• prowadzenie warsztatów edukacyjno-muzycznych które realizuje siostra Maria Faustyna ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia;
• prowadzenie zajęć komputerowych z wykorzystaniem Internetu;
• tworzenie kół zainteresowań i warsztatów artystyczno-technicznych, fotograficznych;
• organizowanie zabaw i gier świetlicowych, konkursów rozwijających zainteresowania;
• prowadzenie zajęć teatralnych, inscenizacji, występów scenicznych,
• wdrażanie różnych form spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych podczas letnich i zimowych ferii poprzez:
– wycieczki autokarowe po Polsce,
– turystykę pieszą i spacery po Toruniu i najbliższej okolicy;
– zajęcia sportowo-rekreacyjne z pobytem na basenie, w kręgielni, na lodowisku, rozgrywki w tenisa stołowego, wielokrotnie zajęcia, zabawy i gry sprawnościowe.

Oprócz systematycznych i programowych zajęć stałych dzieci i młodzież uczestniczą w różnych imprezach i uroczystościach okolicznościowych takich jak:
• Parafialny Festyn Rodzinny, impreza Caritas z okazji Dnia Dziecka, zajęcia edukacyjne podczas „Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki”;
• Spotkania w Ognisku z tytułu uroczystości rodzinnych i okolicznościowych z udziałem wychowanków, ich rodzin, przedstawicieli władz
samorządowych, instytucji, szkół, organizacji, także seniorów i wolontariuszy, a należą do nich: „Dzień Babci i Dziadka”, „Świętowanie Dnia Mamy i Taty”, „Światowy Dzień Seniora”, „Dzień Wolontariusza”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Wieczerza Wigilijna”, „Wieczór kolęd”, Jasełka dla członków Parafialnego Klubu Seniora, pensjonariuszy Domu Pomocy „Samarytanin” i słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Obchody 5-lecia, 10-lecia i 15-lecia działalności Ogniska Wychowawczego;
• Udział uczestników w miejskich i parafialnych wydarzeniach i uroczystościach patriotyczno-religijnych m.in.: Święto Miasta i Województwa, rocznica beatyfikacji i pobytu Jana Pawła II w Toruniu, odpust parafialny, hołd pomordowanym na Barbarce oraz dzieciom Szmalcówki, odwiedzanie grobów bliskich w Dzień Zaduszny;
• spotkania edukacyjne w placówce z funkcjonariuszami Toruńskiej Straży Miejskiej, Fundacją „Zielony Liść”,
• udział w konkursie „Bezpieczne wakacje” i uczestnictwo w kampanii „Październik – miesiąc wolny od uzależnień”, zakończonych konkursami i nagrodami.
• Na terenie Ogniska odbywają się praktyki zawodowe dla studentów toruńskich uczelni oraz staże zawodowe dla bezrobotnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
Grono pedagogiczne Ogniska Wychowawczego stanowią: pedagog szkolny, psychoterapeuta, dr nauk teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog pracy socjalnej, dyrektor placówki. Czynności opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są wspierane przez wolontariuszy, m.in. słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i absolwenta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

W Ognisku działa Samorząd Wychowanków, który może przedstawiać wnioski i opinie w istotnych sprawach związanych z realizacją zadań placówki, a w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków.
Finansowanie działalności Parafialnego Ogniska Wychowawczego odbywa się poprzez pozyskiwanie środków w drodze konkursów, ogłaszanych głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminę Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i wyposażenie wszystkich sal, w których odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Niekiedy placówka otrzymuje wsparcie od sponsorów. Refleksja podsumowująca.

W chwili obecnej spoglądamy na działalność Parafialnego Ogniska Wychowawczego z perspektywy 16 lat istnienia. Powstało ono przede wszystkim dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Stanisława Majewskiego, w której wyrażał troskę o właściwe warunki życia i rozwoju młodego pokolenia parafian, a tym samym chęć niesienia pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w dziedzinie świadomości opiekuńczej i wychowawczej wobec swoich dzieci. Była to inwestycja w konkretną pomoc przy wyrównywaniu ich szans
społecznych i edukacyjnych, chroniąca przed wykluczeniem społecznym.
Wspólnie, bo dzięki współdziałaniu różnych instytucji publicznych i niepublicznych oraz osób prywatnych udało się stworzyć młodym wychowankom warunki, w których doświadczają zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, egzystencjalnych, mają szansę ujawniać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, nabywają umiejętności systematycznego uczenia się i sprostania obowiązkom szkolnym, przyswajają właściwe umiejętności w kontaktach społecznych, niekiedy przezwyciężają swoje słabe strony i niedoskonałości. Parafialne Ognisko stało się miejscem, gdzie mogą godnie odpoczywać, bawić się i przygotować do obowiązków szkolnych. Drzwi Ogniska są zawsze szeroko otwarte dla wszystkich spośród dzieci i młodzież szkolnej, którzy chcą z rówieśnikami mądrze, twórczo, radośnie i aktywnie spędzać wolny czas. Są też otwarte dla ich rodzin, które szukają pomocy w sprawowaniu obowiązków, zadań i powinności rodzicielskich oraz w nabywaniu skutecznych oddziaływań opiekuńczych i wychowawczych niezbędnych w procesie wychowania i organizacji życia rodzinnego.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi, Władzom miasta i województwa, Wychowawcom, Wolontariuszom, Osobom prywatnym, instytucjom i firmom, wszystkim Przyjaciołom placówki za bezinteresownie okazywaną pomoc duchową, merytoryczną, materialną, na rzecz sprawnego funkcjonowania Ogniska. Bóg zapłać za budujące słowa, modlitwę i wszelką okazaną życzliwość.

Hanna KosińskaPani Haniu, dziękujemy !

         
Parafialne Ognisko Wychowawcze działające od ponad 20 lat przy naszym Sanktuarium to pierwsza wspólnota zinstytucjonalizowana wyrażająca na zewnątrz Boże Miłosierdzie. To kilkuset wychowanków, którzy zaznali ciepła, pokoju, wsparcia duchowego, intelektualnego i materialnego od wychowawców reprezentujących naszą Parafię. Założycielem i Dyrektorem tej wspaniałej jednostki wychowawczej jest  Pani Hanna Kosińska, zasłużona parafianka na różnych płaszczyznach życia duszpasterskiego, wychowawczego oraz charytatywnego.

            Po wcześniejszych uzgodnieniach z Generalną Przełożoną Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Paulą Kowalczyk, obowiązki Dyrektora Ogniska przejmie od 1 października b. r. nasza Siostra Przełożona Mateusza Lis.

            Pani Hani dziękujemy za założenie Ogniska i jego sumienne prowadzenie, uzewnętrznione licznym inicjatywami i programami. To benedyktyńska praca, np. pisanie i rozliczanie licznych projektów, aby dać wychowankom jak najwięcej satysfakcji.

            Za to wszystko pragniemy Pani Dyrektor podziękować na spotkaniu w Ognisku  w poniedziałek 1 października o godz. 15.30 i podczas Uroczystej Mszy świętej odpustowej w piątek 5 października o godz. 15.00. Siostrze Mateuszy życzymy kontynuacji dzieła Pani Hani i błogosławieństwa Bożego.

            Wszystkich wychowanków i osoby związane z Ogniskiem zapraszamy na w/w uroczystości.

                                   Wdzięczny Proboszcz wraz ze współpracownikami

.